Sotsid näitavad oma tõelist palet. Kohe saab Suur Vend õiguse teie järel nuhkida

Noored, kas teadsite, et sotsiaaldemokraatide algatusel on Riigikogu menetluses seaduseelnõu, mis soovib teie järel nuhkima hakata?

Kui te ei õpi, ei tööta, pole töötuna arvel, teil pole tuvastatud puuduvat töövõimet või üle 80-protsendilist töövõime kaotust, ei saa töötamise toetamise teenust, ei tegele ettevõtlusega, ei saa hüvitist alla pooleteiseaastase lapse kasvatamise eest, ei kanna vangistust või eelvangistust ja ei viibi asendus- või kaitseväeteenistuses, siis soovitakse anda kohaliku omavalitsuse üksusele õigus omal algatusel välja selgitada teie abivajadus.

Mis on oma algatusel abivajaduse väljaselgitamine? Nuhkimine teie isikuandmetes.

Asja olemusest

Noorte käitumise hindamine on vajalik. Väga palju inimesi on tööjõuturult eemal ja kuidagi on vaja leida ka sellele lahendus. Eelnõu seletuskirja kohaselt võimaldatakse kohalikel omavalitsustel (KOV) pakkuda 16-26-aastastele potentsiaalselt abivajavatele noortele proaktiivset tuge tööturule ja haridusellu naasmiseks. Kuid kes oleks uskunud, et sellise ülla tegevuse üheks vahendiks on noorte isikuandmete loata töötlemine ehk omaalgatuslik nuhkimine.

Kui vastava eelnõuga välja tuldi, siis sellele uudisele reageerisid nii Andmekaitse Inspektsioon kui õiguskantsler, viidates asjaolule, et sellisel moel andmete töötlemine on põhiseadusega (PS) vastuolus. Õiguskantsleri 10. mai 2017. a arvamuses Sotsiaalministeeriumile on sotsiaalhoolekande seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu kohta öeldud, et sisuliselt on eraelu puutumatuse riivet põhjendatud pea kõikide PS §-s 26 endas nimetatud põhjustega alates tervise kaitsega ja lõpetades kõlblusega.

Esitatud põhjendused kõlavad kunstlikena, sest tegelikult on noore eraellu sekkumise eesmärk välja selgitada, kes neist võiksid vajada kohaliku omavalitsuse tuge. Õiguste rikkumine on põhimõtteliselt tuvastatud. Kes on George Orwelli raamatut „1984" lugenud, siis mõistab, et Suur Vend on otsustanud Eestis toimetama hakata.

Inimene peab ise pöörduma

Sotsiaalteenust osutatakse, kas isiku pöördumisel või abivajadusest teavitamisel. Seaduse kohaselt selgitab kohaliku omavalitsuse üksus välja abi saamiseks pöördunud isiku abivajaduse ja sellele vastava abi. Samuti peab sotsiaalteenuse osutaja lähtuma üldtunnustatud kvaliteedipõhimõtetest sh isiku õiguste kaitsest.

Rõhutan siin järgmiseid sõnu - pöördumine, abivajadusest teavitamine ja isiku õiguste kaitse. Seega on sotsiaalhoolekande seaduse eesmärgiks osutada sotsiaalteenust eelkõige isiku pöördumisel või abivajadusest teavitamisel ja lähtudes isiku õiguste kaitsest. Siin ei ole oma algatusel abi vajaduse väljaselgitamisest vähimatki juttu. Küll aga on vastav eelnõu Riigikogus juba teisel lugemisel ja eesmärkide segamini ajamisest pole algatajad siiamaani aru saanud. Vabaerakond on seaduseelnõus olevatele vigadele korduvalt tähelepanu juhtinud ja esitanud ka oma muudatusettepanekud.

Ennetus aitaks

Esiteks on juba kehtivas sotsiaalhoolekande seaduse olemas kõik hoovad statistiliste andmete kogumiseks ja analüüsimiseks. Teisalt ei tohi unustada, et siin on tegelikult kõige suurem roll ennetustegevusel.

Ka siin tuleb nõustuda õiguskantsleri 10. mai 2017. aasta seisukohaga: „ „...soodustada haridusasutustesse sisseastumist ja seal püsimist (sobivad erialad ja paindlikud õppimisvõimalused, praktikavõimalused, senisest veel tõhusamalt toimiv karjäärinõustamine), paindlikke ja lihtsaid töösuhteid jms.

Kui eesmärgiks võtta siiski pelgalt noorte teavitamine Rajaleidja, Eesti Töötukassa jt pakutavatest teenustest, siis selleks on ka muud kanalid (pimepostitused jne), mis on üksikisiku seisukohalt eraelu puutumatust oluliselt vähem riivavad kui eelnõus ette nähtud isikute profileerimise katse ning riigile rahaliselt vähem koormavad.".

Seaduseelnõu, mis käsitleb noore abivajaduse hindamist, on kõige ilmekam näide õigusnormide loomise kohta seal, kus seda tegelikult otseselt vaja ei ole.